BIP
Grafika BIP

2017

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach w 2017 roku

Lp. Jednostka kontrolująca Zakres kontroli Wynik kontroli
 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  - Instytucja Pośrednicząca II stopnia  Utrzymanie trwałości rezultatów po zakończeniu projektu „Nowe perspektywy” realizowanego zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu obowiązującym w 2014 roku Nr POKL.06.01.03-10-002/14 w ramach Priorytetu VI PO KL „Rynek otwarty dla wszystkich”, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych” na podstawie umowy ramowej o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.06.01.03-10-002/08-00 Projekt realizowany prawidłowo
 2 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Przestrzeganie postanowień Umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych z dnia 5 maja 2015 roku pomiędzy: Industry Personnel Services Sp. z o.o., Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi, Powiatowym Urzędem Pracy w Pabianicach, Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku i Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu, w okresie od 06.07.2015 r. do 28.03.2016 r.
 
Brak uchybień
 3  Wojewoda Łódzki - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Realizacja zadań w zakresie: instrumentów adresowanych do bezrobotnych do 30 roku życia, określonych w rozdziale 13d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 66k - 66n) i realizacji porozumień dotyczących wykonywania prac społecznie użytecznych w 2016 roku Pozytywna ocena
 4 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  - Instytucja Pośrednicząca Realizacja projektu Nr POWR.01.01.02-10-0019/17 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (III)” realizowanego w ramach Osi priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałania 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - sprawdzenie realizacji rzeczowej zadań w okresie 01.01.2017 r. - 01.08.2017 r. oraz ich zaawansowania finansowego i prawidłowości wydatków rozliczonych w zatwierdzonym Wniosku o płatność za okres 01.01.2017 r. - 31.05.2017 r. Projekt realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia
 5 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  - Instytucja Pośrednicząca Poprawność realizacji stażu zawodowego dla uczestniczki projektu Nr POWR.01.01.02-10-0019/17 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (III)” realizowanego w ramach Osi priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałania 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - wizyta monitoringowa  Forma wsparcia w postaci stażu zawodowego jest zgodna z celem projektu, w tym zarówno z harmonogramem jego realizacji jak i monitorowanej formy wsparcia oraz celami szczegółowymi PO WER
 6 Krajowa Administracja Skarbowa - Departament Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów  Audyt operacji w ramach próby dodatniej projektu nr RPLD.08.01.00-10-0019/17 „Aktywizacja osób po 29. Roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (III)” Brak uchybień
 7  Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  - Instytucja Pośrednicząca  Realizacja projektu RPLD.08.01.00-10-0019/17 „Aktywizacja osób po 29. Roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (III)”  realizowanego w ramach Osi priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. Roku życia przez powiatowe urzędy pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 - sprawdzenie realizacji rzeczowej zadań w okresie 01.01.2017 r. - 21.11.2017 r. oraz ich zaawansowania finansowego i prawidłowości wydatków rozliczonych w zatwierdzonymi wnioskami o płatność za okres 01.01.2017 r. - 31.07.2017 r. Projekt realizowany prawidłowo
 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  - Instytucja Pośrednicząca  Poprawność realizacji stażu zawodowego dla uczestniczki projektu Nr RPLD.08.01.00-10-0019/17 „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (III realizowanego w ramach Osi priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. Roku życia przez powiatowe urzędy pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 - wizyta monitoringowa   Negatywna ocena poprawności realizacji kontrolowanej formy wsparcia -  ponowna ocena w dniu 24.11.2017 potwierdziła prawidłową realizację stażu zawodowego, zgodnie z celem projektu, w tym zarówno z harmonogramem jego realizacji oraz celami szczegółowymi RPO WŁ

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
PUP Pabianice
Pierwsza publikacja
Marynowski Krzysztof 2020-01-23 10:00
Aktualizacja publikacji
Gromelski Paweł 2020-02-06 12:47
Wytworzenie publikacji
Winerowicz-Żmuda Agnieszka 2020-02-06 12:48
Zatwierdzenie
Werstak Magdalena 2020-02-06 12:48
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
2
do góry