BIP
Grafika BIP

2019

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w abianicach w 2019 roku
Jednostka kontrolująca Zakres kontroli Wynik kontroli
 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi Wydział Kontroli Płatników Składek    Prawidłowość  i rzetelność obliczania składka na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest urząd oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych Pozytywnie z uchybieniem
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Realizacja projektu RPLD.08.03.01-10-0063/15 „Siła biznesu - dotacje na start firmy”  realizowanego w ramach Osi priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości” Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - sprawdzenie realizacji rzeczowej zadań w okresie 01.09.2016 r. - 20.02.2019 r. oraz ich zaawansowania finansowego i prawidłowości wydatków rozliczonych w zatwierdzonymi wnioskami o płatność za okres 01.09.2016 r. - 30.06.2018 r. Brak uchybień i zastrzeżeń
Starostwo Powiatowe w Pabianicach Sprawdzenie poprawności naliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w latach 2017-2018 oraz uzależnienia wysokości wypłat świadczeń od kryterium dochodowego. Brak uchybień
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  - Instytucja Pośrednicząca Realizacja projektu Nr POWR.01.01.01-10-0006/18 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (IV)” realizowanego w ramach Osi priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałania 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - sprawdzenie realizacji rzeczowej zadań w okresie 16.07.2018 r. - 28.08.2019 r. oraz ich zaawansowania finansowego i prawidłowości wydatków rozliczonych w zatwierdzonym Wniosku o płatność za okres 16.07.2018 r. - 31.03.2019 r. Projekt realizowany prawidłowo
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  - Instytucja Pośrednicząca Poprawność realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nr POWR.01.01.01-10-0006/18 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (IV)” realizowanego w ramach Osi priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałania 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - wizyta monitoringowa Forma wsparcia w postaci szkoleń zawodowych jest zgodna z celem projektu, w tym zarówno z harmonogramem jego realizacji jak i monitorowanej formy wsparcia oraz celami szczegółowymi PO WER

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
PUP Pabianice
Pierwsza publikacja
Marynowski Krzysztof 2020-01-23 09:29
Aktualizacja publikacji
Marynowski Krzysztof 2020-02-06 12:52
Wytworzenie publikacji
Winerowicz-Żmuda Agnieszka 2020-02-06 12:52
Zatwierdzenie
Werstak Magdalena 2020-02-06 12:52
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
3
do góry