BIP
Grafika BIP

Skargi wnioski petycje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. „Skargi i wnioski” oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Tryb:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu. Przyjęcia skargi lub wniosku nie uzależnia się do złożenia jakichkolwiek dokumentów uzasadniających rację skarżącego. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniesienie skargi lub wniosku oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

Rejestrowanie, organizowanie oraz nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków w urzędzie - zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym PUP Pabianice - należy do Wieloosobowego stanowiska ds. prawnych pokój 102 ( I piętro budynek A).

Dyrektor PUP Pabianice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania PUP Pabianice 8.00-14.00.

Załatwianie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca. W przypadku niezałatwienia sprawy w tym czasie, skarżący się lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
PUP Pabianice
Pierwsza publikacja
Marynowski Krzysztof 2020-01-22 12:18
Aktualizacja publikacji
Gromelski Paweł 2020-02-17 10:27
Wytworzenie publikacji
Jarzyński Ireneusz 2020-02-17 10:27
Zatwierdzenie
Magdalena Werstak 2020-02-17 10:27
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
6
do góry