BIP
Grafika BIP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach.
Data publikacji strony internetowej: 2020-01-31.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-31.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-31
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Krzysztof Marynowski, informatyk@puppabianice.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 22 54 220. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

ul. Waryńskiego 11
95-200 Pabianice

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach mieści się w dwóch połączonych ze sobą budynkach A i B położonych przy ulicy Waryńskiego 11 w Pabianicach. Budynki w dużej części dostosowane są do obsługi osób niepełnosprawnych.
Do budynku A prowadzi wejście główne od ulicy Waryńskiego. Dla osób na wózkach budynek dostępny jest tylko na parterze.
Do budynku B prowadzi wejście od podwórza budynku. Budynek dostępny jest dla osób na wózkach na wszystkich kondygnacjach.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W budynku A nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Na schodach zamontowane są  poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
W budynku B znajduje się winda oraz toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku A i B na schodach zamontowane są  poręcze. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
W pobliżu wejścia do budynku A (na ulicy Waryńskiego) wyznaczono dwa miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynków urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć

 1. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Urzędzie przy pomocy tzw. asystenta.
 2. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.
 3. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie.
 4. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
 5. Urząd zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.
 6. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 7. W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza konieczne jest powiadomienie Urzędu o takiej potrzebie, co najmniej 3 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 8. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko osoby uprawnionej, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia w Urzędzie, adres kontaktu zwrotnego, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
 9. Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą faksu, e-maila, przy pomocy osoby trzeciej, ze wskazaniem metody komunikowania się.
 10. Po dokonaniu zgłoszenia, uzgodniony zostanie ze zgłaszającym, dogodny termin realizacji świadczenia.
 11. Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:
  1. telefonicznie
   1. z PUP w Pabianicach tel. 42 22-54-200
   2. z Filią PUP w Konstantynowie Ł. tel. 42 21-19-16
  2. faksem
   1. z PUP w Pabianicach nr faksu 42 215-23-00
   2. z Filią PUP w Konstantynowie Ł. nr faksu 42 211-13-26
  3. pocztą elektroniczną
   1. z PUP w Pabianicach
   2. z Filią PUP w Konstantynowie Ł.
  4. listownie na adres:
   1. Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach, ul.Waryńskiego 11, 95-200 Pabianice;
   2. Filia PUP w Konstantynowie Łódzkim, ul.Moniuszki 1, 95-050 Konstantynów Łódzki
  5. osobiście w siedzibie urzędu
 12. Zgłoszenie składane przez osobę uprawnioną po rejestracji w sekretariacie Urzędu, przekazywane jest do właściwej komórki merytorycznej ze względu na załatwienie sprawy.
 13. Pracownik komórki merytorycznej, po uzgodnieniu terminu z osobom posługującą się językiem migowym, zawiadamia zgłaszającego o terminie i sposobie załatwienia sprawy.
 14. Urząd, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.
Drukuj
Liczba odwiedzin
82
do góry